آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری

آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری متعلق به شرکت صنایع فولاد کرمان

 

شرکت صنایع فولاد کرمان در نظر دارد که تعداد ۵ واحد تجاری مستقر در مجتمع رفاهی بین راهی خود واقع در کیلومتر ۱۰ جاده بردسیر – کرمان ( کیلومتر ۴۵ جاده کرمان بردسیر) را بر اساس مشخصات پیوست ازطریق مزایده عمومی و در قالب عقد قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی یاحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط عمومی مزایده:

۱- متقاضیان می توانند بر اساس مشخصات اعلامی از نزدیک ملک مورد تقاضا خود را بازدید نمائید.

۳-متقاضیان باید پیشنهادات خود را به صورت مشروح ، واضح و بدون شروط در فرم شرکت در مزایده ثبت و همراه با یک فقره چک تضمین شده بانکی معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده در پاکت لاک و حداکثر تا پایان وقت اداری ده روز پس از انتشار آگهی با پست سفارشی به نشانی کرمان صندوق پستی صنایع فولاد کرمان به شماره ۱۵۱۶۵۵ ارسال فرمایند .

 4-کمیسیون مزایده بر اساس ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات و قیمت کارشناسی پیشنهادات را بررسی و نسبت به انتخاب برندگان مزایده اقدام و نتیجه را به به برندگان مزایده اعلام می نماید .

۵- مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها و یا حذف هر یک از اقلام موضوع در هر مرحله از مزایده حتی بعد از اعلام برندگان بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار بوده و مزایده گر حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .

۶- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و مدارک و اطلاعات خواسته شده و یا به صورت مبهم و مشروط تنظیم گردیده باشد یا بعد از انقضای مهلت مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۸- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد عودت داده نمی شود و چنانچه نفر اول از انعقاد قرارداد در زمان مقرر خودداری نماید سپرده او به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد و در صورت صلاحدید کمیسیون چنانچه نفرات دوم وسوم هم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده ایشان هم به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد و متقاضیان حق هیچ گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت .

 
۷- برنده مزایده مکلف است ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام کمیسون ،اجاره بهای یکماه ملک مورد نظر را به حساب صنایع فولاد کرمان واریز و فیش آن را به امور مالی شرکت ایفاد و رسید دریافت نماید .

۸- پس از پرداخت اجاره بهای یک ماه ؛ قرارداداجاره به صورت کتبی با برنده مزایده منعقد می گردد و کلیه هزینه های جاری اعم از هزینه های دارایی ، شهرداری ، تامین اجتماعی ، و دیگر هزینه های قانونی و….. بعهده برنده مزایده خواهد بود و شرکت صنایع فولاد کرمان هیچگونه تعهدی نخواهد داشت

۹-تمامی هزینه های مزایده از جمله کارشناسی ، آگهی ، نقل و انتقال و سایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده اخذ خواهد شد .

۱۰-جهت شرکت در مزایده ضروری است تمام صفحات اسناد مزایده به امضا یا اثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده و تحویل متصدی مربوطه نماید

۱۱-مزایده گر باید با هماهنگی مزایده گذار نوع فعالیت و خدماتی که در محل مورد اجاره قصد انجام آن را دارد مشخص نماید .

۱۲-برنده مزایده هیچ گونه رابطه کاری با سازمان نخواهد داشت و کسانی که در آن محل مشغول فعالیت می گردند زیر نظر برنده مزایده خواهند بود .

۱۳- املاک توسط نماینده شرکت صنایع فولاد کرمان تحویل خواهد گردید.

۱۴- کلیه کارکنان شرکت صنایع فولاد کرمان و شرکتهای زیر مجموعه و وابسته نیز مجاز به شرکت در مزایده می باشند.

 

توجه: جهت دریافت فایل pdf روی عکس زیر کلیک کنید.

download