قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲

۴۴۸۰ ۴۳۸۰ ۴۳۸۰
۴۳۸۰ ۴۳۸۰ ۴۳۸۰ ۴۳۸۰ ۴۳۸۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۵۳۰
۴۴۳۰ ۴۳۳۰ ۴۳۳۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان