قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۳۶۲۰
۳۵۵۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰
۳۴۷۰ ۳۴۷۰ ۳۴۷۰ ۳۴۷۰ ۳۴۷۰ ۳۴۷۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۳۵۷۰
۳۵۲۰ ۳۴۷۰ ۳۴۷۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان