قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۵۰۱۰ ۴۹۲۰  ۴۸۷۰
۴۸۴۰ ۴۸۴۰ ۴۸۴۰ ۴۸۴۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۹۸۰ ۴۸۹۰ ۴۸۷۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان