قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

 

تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۵۵۰  ۴۳۸۰ ۴۳۵۰ ۴۳۵۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۵۲۰ ۴۴۰۰ ۴۳۵۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان