قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

 

تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
 ۴۱۶۰ ۴۱۶۰ ۴۱۳۰ ۴۱۳۰ ۴۱۳۰ ۴۱۳۰ ۴۱۳۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۱۸۰ ۴۱۳۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان