قیمت روز میلگرد

قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

تاریخ 1397/10/25 میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲ 3760 3580 3550 3520 3520 3520 3520 3520 3520 تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲ 3720 3550 3520 3520 - - - - - - تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان
ادامه مطلب