قیمت روز میلگرد

قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

تاریخ 1397/08/24 میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲ 4600 4450 - 4340 4300 4300 4300 4300 4300 - تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲ 4500 4400 4300 4300 - - - - - - تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان
ادامه مطلب